I videoproiettori Epson consentono lezioni coinvolgenti presso la scuola superiore di Aš in Repubblica Ceca

L’insegnamento migliora con i videoproiettori Epson EB-695wi e EB-U32

Il liceo di Aš (Gymnázium Aš) è una delle migliori scuole superiori della regione ed è attualmente frequentata da 220 studenti. La qualità dell’insegnamento è supportata da moderne tecnologie. Le aule sono state recentemente dotate di videoproiettori Epson che soddisfano al meglio le esigenze della scuola.

La qualità dei nuovi videoproiettori crea entusiasmo

I videoproiettori Epson sono una novità in questa scuola, che fa uso della tecnologia da diverso tempo. “Sfortunatamente, le nostre attrezzature precedenti non erano più in buone condizioni, quindi abbiamo lanciato un bando per sostituirle, vinto da Epson. Usiamo i videoproiettori solo da un mese, ma posso già concludere che la qualità delle immagini è molto alta e siamo molto soddisfatti”, ha affermato il preside Petr Jelínek. Secondo il preside, l’apprezzamento riguarda in particolare l’immagine nitida, il basso rumore, la facilità d’uso e, non meno importante, la lunga durata della lampada, che garantisce fino a 10.000 ore in modalità Economy e tempi di proiezione più lunghi. ji ž bohu žel nebylo ve vyhovujícím technickém stavu , proto bylo vyhláš eno výb ěrové řízení, v n ěmž s p ř ehledem zvít ě zil dodavatel projektor ů Epson. Ji ž po síci pou žívání musím pozitivn ě zhodnotit , že kvalita projekce je na vysoké úrovni a jsme velmi spokojeni ,“ říká Mgr. Petr Jelínek, ředitel Gymnázia Aš a doplňuje, že nejvíce si cení ostrého obrazu, nízké hlučnosti, jednoduché obsluhy a v neposlední řadě také dlouhé životnosti lamp, která je až 10 000 hodin v úsporném režimu a zaručuje delší celkovou dobu promítání.

Tecnologia moderna per migliorare l’insegnamento

Negli ultimi dieci anni abbiamo assistito a un cambio di preferenze: dai sussidi didattici classici a tecnologie moderne quali videoproiettori, lavagne interattive, apparecchiature audiovisive e via dicendo. Usiamo i videoproiettori nelle aule di fisica, geografia, matematica, tre diverse lingue e anche nell’aula di chimica, che può essere usata come un piccolo auditorium. La scelta delle classi da equipaggiare era limitata dalle regole di sovvenzione IROP.

“Insegnanti e studenti usano i videoproiettori per le presentazioni, ma anche come lavagne interattive, soprattutto nelle lezioni di lingua. Per gli studenti, le lezioni interattive sono molto più interessanti e coinvolgenti delle lezioni in aula con una lavagna tradizionale, e rendono l’apprendimento delle lingue più popolare che mai. Gli insegnanti possono decidere di riprodurre registrazioni audio o video di interviste o brevi scene durante le lezioni. Con iProjection, il videoproiettore può essere facilmente collegato a tutti i tipi di dispositivi mobile per visualizzarne i contenuti. Insegnare in queste classi offre nuove possibilità, espande gli orizzonti degli studenti e migliora le loro abilità e conoscenze”, ha spiegato Petr, il quale spera di aggiungere presto altri videoproiettori, allargando il coinvolgimento degli alunni in altre materie. Projektory konkrétn ě slou ží jako prezenta ční technika pro uč itele a žá ky a tak é jako interaktivní tabule , které jsou nejvíce vyu žívány př i výuce cizích jazyk ů. Pro studenty je hodina v interaktivní třídě daleko zajímav ější a kvalitn ější ne ž ve třídě s klasickou tabulí, a výuka jazyk ů se tak těší větší popularit ě ne ž dří ve . Hodinu je možné doplnit nejen poslechem , ale tak é videoukázkou rozhovoru č i krátkou scénkou . Projektor můž ete prost ř ednictvím aplikace iProjection jednodu še př ipojit k nejr ů zn ějším chytrým za řízením, a na plátn ě si tak ehrát jakýkoliv dopl ňující materiál . Práce v t ě chto třídách nabízí úplně nové mož nosti , studentům roz šíří obzory , prohloubí jejich dovednosti a vě domosti ,“ popisuje ředitel školy Mgr. Petr Jelínek a doufá, že se brzy podaří získat další projektory, a více předmětů se tak pro studenty stane atraktivnějšími.

Scuola statale Gymnázium Aš

Gymnázium Aš, příspěvková organizace

220 studenti frequentano il Gymnázium Aš, con sede nella città di Aš nella Repubblica Ceca. Il curriculum scolastico si concentra sull’istruzione generale con priorità alle lingue straniere e attività educative extracurricolari.